การประชุม ข้าราชการตำรวจ สน.นิมิตรใหม่ เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สน.นิมิตรใหม่

การประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี พ.ต.อ.ยิ่งยศ ฉลาดปรุ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ เป็นประธาน การประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการ และจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมิณคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 และทำความเข้าใจ วางแผนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

– ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายของสถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ทำความเข้าใจในข้อคำถามและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็น ข้อคำถามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทราบ ก่อนทำการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ระยะเวลาในการดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 – 31 ม.ค.67

– มอบฝ่ายหัวหน้างานทุกฝ่าย ดำเนินการชี้แจงเน้นย้ำ ให้ข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการตามประเด็นการประเมิน พร้อมทั้งมีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง

– มอบหมายให้สารวัตรอำนวยการเก็บรวบรวมสถิติผู้ตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แล้วรายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนิมิตใหม่ทราบ

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

– ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายของสถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการประจำจุดประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือในการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียภายนอก (EIT) ระยะเวลาในการดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ม.ค. – 31 มี.ค.67

– มอบหมายให้หัวหน้างานทุกฝ่าย ให้พัฒนาและยกระดับการให้ให้บริการ จัดเจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขั้นตอน คู่มือการปฏิบัติงาน

– มอบเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ของสถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ เผยแพร่ สื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน และกิจกรรม ต่าง ๆ ที่สถานีตำรวจนครบาลนิมิตใหม่ดำเนินการร่วมกับประชาชนชน ชุมชน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ ผ่าน Website และ Facebook ของสถานีตำรวจนครบาลนิมิตใหม่

– มอบฝ่ายเทคโนโลยี สถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ เผยแพร่ QR Code หรือ URL ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) Website และ Facebook ของสถานีตำรวจนครบาลนิมิตใหม่                   

3) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

– มอบฝ่ายเทคโนโลยี สถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ศึกษา และจัดทำประเด็นแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ อย่างต่อเนื่องโดยให้สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ควบคุมการปฏิบัติ โดยให้รายงานผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลนิมิตใหม่ทราบ เป็นประจำทุกเดือน ระยะเวลาในการดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ม.ค. – 30 เม.ย.67

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Follow by Email
Facebook
YouTube
YouTube
Scroll to Top