O23 การจัดการทรัพย์สิน ของราชการของบริจาคการจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค

คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2566

คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้เก็บรักษากุญแจ และดูแลสถานที่จัดเก็บอาวุธปืน กระสุนปืนคงคลังของทางราชการไว้เป็นสัดส่วน มั่นคงปลอดภัย ประจำปี 2567

และมาตรการในการปิด-เปิดสถานที่เก็บอาวุธปืนและกระสุนปืนคงคลังของทางราชการ

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมและตรวจสอบอาวุธปืนคงคลังและเครื่องกระสุนปืนเสื้อเกราะกันกระสุนชนิดต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบอาวุธปืนคงคลังและเครื่องกระสุนปืนเสื้อเกราะกันกระสุนชนิดต่าง ๆ

ห้องวัสดุ/คุรุภัณฑ์

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

การจัดเก็บของกลาง

การจัดเก็บของกลาง และ สมุดบัญชียึดและรักษาทรัพย์

การจัดเก็บสำนวนการสอบสวนคดีอาญา และคดีจราจร

รายงานผลการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

รายงานผลประจำเดือนมีนาคม 2567 ไฟล์ PDF

รายงานผลการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง

รายงานผลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ไฟล์ PDF

รายงานผลการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง

รายงานผลประจำเดือนมกราคม 2567 ไฟล์ PDF

รายงานผลการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง

รายงานผลประจำเดือนธันวาคม 2566 ไฟล์ PDF

รายงานผลการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง

รายงานผลประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ไฟล์ PDF

รายงานผลการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง

รายงานผลประจำเดือนตุลาคม 2566 ไฟล์ PDF

รายงานผลการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง

Follow by Email
Facebook
YouTube
YouTube
Scroll to Top