O11 ข้อมูลผลการดำเนินงาน ในเชิงสถิติ

ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ตามภารกิจหลักในเชิงสถิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES 6 เดือน

สถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน ตุลาคม 2566

สถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

สถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน ธันวาคม 2566

สถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน มกราคม 2567

สถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

สถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน มีนาคม 2567

ข้อมูลผลการดำเนินงานเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 6 เดือน

สถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567

สถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน มีนาคม 2567

สถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

สถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน มกราคม 2567

สถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน ธันวาคม 2566

สถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

สถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน ตุลาคม 2566

Follow by Email
Facebook
YouTube
YouTube
Scroll to Top